Tin tức

Đóng bảo hiểm xã hội nào được hưởng chế độ thai sản?

Người đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng các chế độ ốm đau; thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

Tôi đã nghỉ việc nên đã lãnh bảo hiểm xã hội một lần (hết đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc). Nếu tôi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có được hưởng chế độ thai sản hay không?

Trần Thị Nhi (nhi_zingzing11@yahoo.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (TP.HCM), trả lời: Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, quy định như sau:

-Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

-Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, căn cứ và quy định nêu trên thì người đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng các chế độ sau: ốm đau; thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.
Còn khi bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bạn chỉ hưởng chế độ hưu trí và tử tuất chứ không được hưởng chế độ thai sản như người tham gia bảo hiểm bắt buộc. 

Nguồn: http://plo.vn/phap-luat/toi-muon-hoi/dong-bao-hiem-xa-hoi-nao-duoc-huong-che-do-thai-san-627687.html