Tin tức

Hướng dẫn Giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử từ phần mềm BHXH SIS

>>>VIDEO HƯỚNG DẪN KÊ KHAI GIAO DỊCH BHXH ĐIỆN TỬ

Bước 1: Đăng nhập phần mềm SIS

Bước 2: Cập nhật phần mềm ( Trợ giúp >>> cập nhật phiên bản), cập nhật biểu mẫu (Nộp HS online >> Cập nhật mẫu biểu)

Bước 3: Thực hiện các nghiệp vụ BHXH trên phần mềm trong tháng

- Báo tăng lao động

+ Vào nhân sự >>> hồ sơ cán bộ >>> thêm >> nhập theo bảng (đối với tăng mới)

 + Vào BẢO HIỂM --> Phát sinh bảo hiểm mức lương/ Hệ số --> Cập nhật phát sinh >> lấy dữ liệu >>> lấy dữ liệu bên nhân sự (đối với tăng mới)

- Báo giảm lao động,

Vào BẢO HIỂM --> Phát sinh bảo hiểm mức lương/ Hệ số --> Cập nhật phát sinh

- Tăng lương

Vào BẢO HIỂM --> Phát sinh bảo hiểm mức lương/ Hệ số --> Cập nhật phát sinh

-.. tùy nghiệp vụ của từng doanh nghiệp

Bước 4: Xuất biểu mẫu

- Tăng Mới lao động trong tháng: Hồ sơ gồm (D02, Tk01, Bảng kê nếu có truy thu)

Xuất mẫu D02, Tk01, (Trường hợp báo chậm phải thêm bảng kê hồ sơ)

Vào Nộp hồ sơ online --> Hồ sơ D02-TS; 

Vào Nộp hồ sơ online --> Hồ sơ TK01

Vào BẢO HIỂM --> Phát sinh bảo hiểm mức lương/ Hệ số  >>> In >>> Bảng kê hồ sơ

- Giảm lao động, tăng lương: Xuất mẫu D02, (Trường hợp báo chậm phải thêm bảng kê hồ sơ)

Vào Nộp hồ sơ online --> Hồ sơ D02-TS; 

Vào BẢO HIỂM --> Phát sinh bảo hiểm mức lương/ Hệ số  >>> In >>> Bảng kê hồ sơ

-.......

CÁC NGHIỆP VỤ CẦN THIẾT TRONG KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI XEM TẠI ĐÂY

Bước 5: Xuất hồ sơ điện tử

+ Vào Nộp hồ sơ online --> Xuất hồ sơ điện tử  >>> Chọn loại hồ sơ (tăng, giảm ...) >>> Nhập vào Ô tên hồ sơ (VD: báo tăng tháng năm; đợt ...)

Đính kèm các file vừa xuất ở trên >>> Nhấn xuất hồ sơ XML >>> không nhớ nữa cụ tự viết tiếp nhé

 và click xuất file XML

Bước 6: Khai báo tài khoản BKAV

CLick vào khai báo tài khoản BKAV và nhập user và pass được BKAV cấp --> Click lưu

Bước 7: Nộp hồ sơ điện tử

Click vào Nộp HS Online trên phần mềm

Hệ thống chạy tới giao diện IVAN BKAV

Đặt tên hồ sơ và đính kèm file trên máy tính vừa xuất hồ sơ XML từ phần mềm BHXH SIS

Click tải tệp lên và kết thúc.

Sau khi tải lên, hồ sơ được tạo và Quý vị cắm USB chữ ký số vào máy tính và thực hiện ký và gửi hồ sơ như hình dưới

Sau khi gửi xong chờ cơ quan bảo hiểm xử lý hồ sơ là kết thúc

VIDEO HƯỚNG DẪN KÊ KHAI GIAO DỊCH BHXH ĐIỆN TỬ