Nghiệp vụ BHXH

Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo giá kê khai

Ngày 16/3/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 883/BHXH-DVT về việc thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo giá kê khai (KK), kê khai lại (KKL).

Theo đó, cơ quan BHXH thanh toán chi phí thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) căn cứ giá thuốc mua vào của cơ sở KCB theo quy định pháp luật về đấu thầu mua thuốc. 

Cụ thể, giá thuốc mua vào của cơ sở KCB:

- Không vượt quá giá thuốc KK, KKL còn hiệu lực tại thời điểm cơ sở KCB nhập thuốc.

- Không vượt quá giá thuốc tại kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Đối với các thuốc đã được thanh toán BHYT tại các cơ sở KCB nhưng trong quá trình rà soát, kiểm tra phát hiện giá thanh toán cao hơn giá KK, KKL còn hiệu lực thì căn cứ theo thời điểm giá thuốc KK, KKL được điều chỉnh để thu hồi chi phí chênh lệch đã thanh toán. 

Đồng thời, thông báo để Sở Y tế xem xét xử lý hành chính.

Các hành vi vi phạm quy định về quản lý giá thuốc nêu trên có thể bị phạt tiền đến 30.000.000 đồng theo quy định tại Điều 47 Nghị định 176/2013/NĐ-CP . 

Xem chi tiết tại Công văn 883/BHXH-DVT ngày 16/3/2016. 

Nguồn TVPL